☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Kamienna Góra
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 02.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Interwencje programowe

grafika

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia”.

Ogólnopolski Projekt realizowany będzie w partnerstwie 4 instytucji :

  • Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (IMW),
  • Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera w Łodzi (IMP),
  • Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA),
  • Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN).

Projekt rozpoczął się na szczeblu ogólnopolskim 01 lipca 2012 r. i realizowany będzie do końca grudnia 2016 r. w całej Polsce.

Głównym celem Projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a główną grupą docelową są kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia. Pozostałymi odbiorcami Projektu są członkowie rodzin kobiet z grupy docelowej, lekarze, nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, pracownicy wybranych zakładów pracy, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ogół społeczeństwa .

Projekt składa się z 5 komponentów:

  1. Szkolenia dla kadry medycznej.
  2. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
  3. Kampania społeczna.
  4. Badania ankietowe kobiet w ciąży.
  5. Platforma internetowa -System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia

W ramach projektu realizowany jest Program „Ars, czyli jak dbać o miłość?”, objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej skierowany  do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wyjątkowość programu autorstwa dr. Krzysztofa Wojcieszka polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi. Celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ograniczenie skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków).

 

 

Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas ”.

 

Partnerem programu jest min. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem głównym programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Program skierowany jest do dzieci przedszkolnych 5 - 6 letnich, ich rodziców i opiekunów.

Realizowany jest w 6 przedszkolach powiatu.

Koordynatorzy programu  przeprowadzą  dla dzieci zajęcia edukacyjne metodą warsztatową oraz pedagogizację rodziców .

Do realizacji programu wykorzystane będą  materiały i pomoce programowe , min. poradnik dla realizatorów programu , ulotki, malowanki i plakaty.

 

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób odtytoniowych„Nie pal przy mnie, proszę”

 

Program edukacji antytytoniowej przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Organizatorem programu jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Partnerami programu są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

Głównym celem programu jest zachęcanie do abstynencji tytoniowej oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Koordynatorzy programu przeprowadzą dla dzieci działania edukacyjne metodą warsztatową oraz pedagogizację rodziców. W działaniach edukacyjnych  wykorzystają materiały edukacyjne, min. scenariusze zajęć dla uczniów  , plakaty i ulotki.

 

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób odtytoniowych„Znajdź właściwe rozwiązanie”

 

Program przeznaczony jest dla uczniów starszych klas  szkoły podstawowej (klasy V i VI ) oraz gimnazjów.

Organizatorem programu jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Partnerami są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

Głównym celem programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Dla dzieci i młodzieży prowadzone są działania edukacyjne metodą warsztatową .Wykorzystane są materiały edukacyjne, min. scenariusze zajęć dla uczniów  , listy do rodziców , plakaty i ulotki.

 

Program edukacyjny „Trzymaj Formę”

 

Organizatorami programu jest Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” . Partnerem programu jest min. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem głównym programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Adresatami programu są uczniowie klas I-III gimnazjum oraz rodzice  i opiekunowie.

Do realizacji programu  wykorzystane są materiały i pomoce programowe , min. poradnik dla szkolnych koordynatorów programu , materiały dla młodzieży i rodziców dotyczące zbilansowanej diety i znaczenia aktywności fizycznej, plakat piramida zdrowia i talerz zdrowia, internetowa interaktywna strona edukacyjna , spoty edukacyjne  .

           

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”

 

Program edukacji antytytoniowej przeznaczony jest dla rodziców i uczniów klas I szkoły podstawowej.

Organizatorem programu jest min. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu .

Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych dzieci.

Główne treści programowego: higiena pracy w szkole i w domu, bezpieczne korzystanie z telefonów bezprzewodowych, profilaktyka chorób zakaźnych, racjonalne odżywianie, higiena przygotowywania i spożywania posiłków , higiena jamy ustnej

Program edukacyjny „Profilaktyki HIV/AIDS”

 

Organizatorami programu jest Główny Inspektorat Sanitarny i Krajowe Centrum ds. AIDS

Celem głównym programu jest profilaktyka HIV/AIDS

Adresatami programu są uczniowie klas I-III szkół ponadgimnazjalnych oraz rodzice  i opiekunowie.

Realizowany jest w 2 szkołach ponadgimnazjalnych  powiatu.

Do realizacji programu  wykorzystane są materiały edukacyjne z Krajowego Centrum ds. AIDS

 

Wytworzył:
Renata Kalita
Udostępnił:
Jaksoń Marcin
(2014-09-18 11:40:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Jaksoń Marcin
(2014-09-19 10:00:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 24950