☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Kamienna Góra
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 26.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze w sprawie rejestracji zakładów prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze przypomina, że zgodnie z  ustawą  z dnia 25 sierpnia 2006r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną tj. działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie obejmującą m.in. produkcję, hodowlę i uprawę produktów roślinnych, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i  postępowanie z produktami (bez znaczącej zmiany ich charakteru) w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego, obowiązane są złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Wniosek powinien zawierać:

  • imię nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy
  • numer  identyfikacji REGON oraz numer NIP
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych
  • zakres i wielkość produkcji oraz rodzaj produktów pochodzenia roślinnego
  • określenie lokalizacji gospodarstwa, czy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

 

            Wniosek można pobrać na stronie tutaj lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 5

Uzyskanie wpisu jest bezpłatne.

            Brak wpisu do rejestru grozi karą finansową w rozumieniu art. 103 ust. 1 pkt. 4  ustawy  z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.): kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, podlega karze pieniężnej do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.

Wysokość kary ustala właściwy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uwzględniając stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia i dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku spożywczym i wielkość produkcji zakładu.

 

KOMENTARZ DO KOMUNIKATU

w sprawie rejestracji zakładów prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią

 

Produkcja pierwotna (podstawowa) oznacza uprawę roślin lub chów i hodowlę  zwierząt w celu pozyskania tzw. produktów pierwotnych. Do produktów pierwotnych zaliczamy produkty:

o   pochodzenia roślinnego, czyli zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane,

  • pochodzenia zwierzęcego, czyli jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa,

o   zbierane w ich naturalnym środowisku (rosnące w warunkach naturalnych), zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, czyli grzyby, jagody itp.

Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie obejmującą m.in. produkcję, hodowlę i uprawę produktów roślinnych, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego. Wymagania dla produkcji pierwotnej określa załącznik I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

 

Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalnemu, tj. osobom indywidualnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym.

 

Działalność w ramach dostaw bezpośrednich dotyczy wyłącznie surowców, czyli żywności nieprzetworzonej i swym zakresem obejmuje: produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, produkty uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego. środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców w postaci kiszonej lub suszonej.

 

Wytworzył:
G. Kiełbasa
Udostępnił:
Jaksoń Marcin
(2016-11-03 10:04:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Jaksoń Marcin
(2016-11-03 10:05:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 24950