☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Kamienna Góra
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 02.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KAMIENNEJ GÓRZE

1.Nazwa i siedziba organizatora przetargu :

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

58-400 Kamienna Góra ul.Sienkiewicza 5

Tel. 75 645 0140 , e-mail-pssekg@data.pl

Ogłoszenie o przetargu opublikowane będzie na stronie internetowej PSSE w Kamiennej Górze oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stacji w Kamiennej Górze przy ulicy Sienkiewicza 5 ,

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu w dniu 2.04. 2019 r. o godzinie 10.30 w sekretariacie Stacji .

 

3.Miejsce i termin , w którym można obejrzeć samochód

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na podwórku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej , przy ulicy Sienkiewicza 5 w dniach 18.03.19-01.04.19 w godzinach 8.00-14.00 ..

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 75 645 0143 - , osoba do kontaktu – Roman Koźmin

 

4.Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem

 

 • Marka i model pojazdu : Volvo S 40

 • Nr nadwozia - YV1VS14K24F073541

 • Pojemność silnika – 1.783

 • Rok produkcji – 2003

 • Rodzaj paliwa; Benzyna

 • Przebieg w km : 335.000

 • Nr rejestracyjny DKA89GY

5.Cena wywoławcza , wysokość wadium

 

Cena wywoławcza – 2.200 zł

 

Wadium w wysokości 10 % , tj 220 zł należy wpłacić do dnia 2 kwietnia 2019 do godz. 9.00 w kasie PSSE Kamienna Góra

 

6.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i misi zawierać :

 1. Imię i nazwisko , dokładny adres i telefon kontaktowy , lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta , telefon , NIP oraz numer REGON

 2. datę sporządzenia oferty

 3. oferowaną cenę i warunki zapłaty

 4. oświadczenie Oferenta ,że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu

 5. dowód wniesienia wadium

/ wzór formularza ofertowego oraz umowy w załączeniu /

 1. Termin , miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres , w którym oferta jest wiążąca

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie . Koperta musi być zaadresowana według poniższego wzoru :

 

 •  

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamiennej Górze

  58-400 Kamienna Góra ul. Sienkiewicza 5

   

  Oferta na zakup samochodu marki Volvo S40 ”

   

  Nie otwierać przed 2.04. 2019 r. godz. 10.00

   

 

Oferty należy składać w sekretariacie PSSE w Kamiennej Górze , nie później niż do dnia 2.04.2019 do godz. 10 .00 .

Strony związane są ofertą przez 3 dni od dnia wyboru oferty tj. do dnia 05.04.2019

 

8.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert , bez podania przyczyn .

 

9.Inne informacje

1.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert , bez podania przyczyn

2.Przetarg jest prowadzony ma podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U . z 6 kwietnia 2017 poz. 729 . )

3.Przystąpienie do przetargu oznacza , że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu , a w przypadku nabycia pojazdu , że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy

związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu .

4.Komisja przetargowa wybierze oferenta , który zaoferuję najwyższą cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu . Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej .

5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego w pkt 5 .

6.Wadium złożone przez oferentów , których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone , zostanie zwrócone w terminie 7 dni , odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty

7.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku , gdy oferent , który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży .

8.Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom , ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami . .

9.Komisja przetargowa odrzuca ofertę , jeżeli :

a)zostało złożona po wyznaczonym terminie , w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta , który nie wniósł wadium .

b) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt 6 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne , nieczytelne , lub budzą wątpliwość , a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę .

 1. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa powiadamia niezwłocznie oferenta .

   

11.W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie , pomiędzy oferentami , którzy zaproponowali najwyższą cenę , zostanie przeprowadzona aukcja , której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach ..

12.O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie , a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert , ustnie podczas otwarcia .

13.Umowę uznaję się zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji .

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży

1.Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty ./ Wzór umowy załącznik nr 1 /

2.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę , bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu , nie dłuższym niż 7 dni .

3.Wydanie przedmiotu sprzedawcy nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia .

4.Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia .

5.Wszystkie koszty nabycia związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący

 

 

Wytworzył:
R. Koźmin
Udostępnił:
Jaksoń Marcin
(2019-03-18 10:44:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Jaksoń Marcin
(2019-03-18 10:45:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 24950